Fes-te soci

Olost i Santa Creu sostenible és una cooperativa de consumidors i usuaris creada amb el suport de l’Ajuntament d’Olost, amb l’objectiu que els veïns/es d’Olost puguin treballar intensament al llarg dels propers anys, en fer una transició energètica dins el municipi, i complint amb la reducció de les emissions de CO2 que es proposa a nivell europeu.

La cooperativa vol crear una comunitat energètica de consum compartit, amb la cessió d’ús des de l’Ajuntament de diferents espais públics. I seguidament, poder realitzar els passos necessaris, per completar la transició energètica del nostre municipi.

Ser soci/sòcia de la cooperativa Olost i Santa Creu sostenible vol dir formar part d’un projecte cooperatiu que ens ha de permetre assolir aquests objectius.

Per formalitzar el registre de soci/sòcia de la cooperativa, heu d’omplir i enviar el formulari que trobareu més avall:

Llegiu el texte a continuació (l’enviament del formulari implica la seva acceptació):

Amb aquest formulari m’adreço al Consell Rector de la cooperativa Olost i Santa Creu sostenible, per sol·licitar la meva admissió com a soci/sòcia d’aquesta cooperativa, d’acord amb l’article 9 dels seus estatuts socials.

Per poder ser soci/sòcia de la cooperativa, em comprometo a realitzar un ingrés d’import de 50 euros, com a aportació obligatòria pel seu capital social.

Aquest import, el faré mitjançant una transferència bancària al compte ES13 3025 0029 0514 0001 8540.

També indico que disposo de la següent informació, per part de la cooperativa Olost i Santa Creu sostenible:

  1. Els seus estatuts socials de funcionament, i els accepto a efectes oportuns.
  2. La meva capacitat d’actuació d’acord amb el codi civil.

Així com també, informo a la cooperativa del següent:

  1. Sóc major d’edat.
  2. Compleixo amb els requisits que estableix en els seus estatuts de funcionament.
  3. No he estat expulsat i/o sancionat per una falta greu o molt greu, per Olost i Santa Creu sostenible, ni per cap altre cooperativa, en els últims cinc anys anteriors a aquesta sol·licitud d’ingrés com a soci/sòcia d’aquesta cooperativa.
  4. No tinc deute per cap concepte de la pròpia cooperativa o d’una altre.
  5. Donc permís per poder utilitzar les meves dades personals i de contacte, per realitzar la documentació necessària interna de la cooperativa, d’acord amb la Llei de protecció de dades 15/1999. Així com d’acord, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Informant-me que les meves dades identificatives i de contacte, seran tractades per Olost i Santa Creu sostenible, amb domicili a la plaça Major, nº 1, d’Olost, amb la finalitat de poder realitzar totes les actuacions necessàries per poder complir amb els diferents aspectes derivats de la seva alta com a soci/sòcia de la cooperativa, en base als seus estatus socials de funcionament, i complint ila Llei 12/2015 de cooperatives.
8 xifres numèriques + 1 lletra